Janneke +31630805327 Garry +31611523888 De Brei 9, 4031 JE Ingen
INSTAGRAM

Betalings- en leveringsvoorwaarden One Switch

Algemene voorwaarden Ruitervitaal Coach opleiding

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. One Switch: de onderneming die de Ruitervitaal Coach opleiding aanbiedt via haar website.
 2. Klant: de natuurlijke persoon en/of instelling die zich inschrijft voor de opleiding via de mail of website en/of een overeenkomst op afstand aangaat met One Switch.
 3. Producten: de One Switch Ruitervitaal Coach opleiding modules en pakketten.
 4. Consumentenkoop: De koop van een dienst door een consument bij One Switch.
 5. Instelling/Bedrijf: de koop van een dienst door een instelling en/of bedrijf die handelt in de uitoefening van een beroep/bedrijf.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: het recht van een klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het afzien van de opleiding.
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat One Switch aan haar klanten ter beschikking stelt en dat een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 11. Website: de website eigendom en in beheer van One Switch. Toegankelijk via www.oneswitch.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen en overeenkomsten voor de opleiding.
 2. Door het plaatsen van een inschrijving gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door One Switch uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien One Switch niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat One Switch het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod website

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod op de website is vrijblijvend. One Switch is gerechtigd het aanbod te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen.
 3. Het aanbod op de website van One Switch bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de opleiding. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de opleiding kan maken. In ieder geval staat vermeld:
  • De totale prijs inclusief belastingen
  • Eventuele bijkomende kosten
  • (Korte) omschrijving van de inhoud van de opleiding
  • Vooropleidingseisen
  • Studielast
 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden One Switch niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst c.q. inschrijving

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  • De klant via de mail heeft bevestigd deel te willen nemen aan de opleiding en de hiervoor benodigde gegevens heeft aangeleverd voor het samenstellen van de factuur.
  • De klant op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van de inschrijving ontvangen heeft met daarbij meegestuurd de algemene voorwaarden.
 1. Een inschrijving wordt altijd langs elektronische weg door One Switch bevestigd.
 2. Wanneer van One Switch in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de bevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het eventueel betaalde bedrag worden teruggestort.
 3. In de bevestiging die de klant na een inschrijving van One Switch ontvangt staat in ieder geval:
  • Een omschrijving van het de aanmelding
  • De prijs van de opleiding
  • Naam, woonadres, factuuradres (indien anders dan woonadres), emailadres en telefoonnummer
  • Een complete factuur met factuur en studentnummer
 1. One Switch heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien One Switch op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een inschrijving te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van plaatsen binnen de opleiding.
 3. One Switch heeft het recht om, zonder opgave van redenen, inschrijvingen te weigeren en/of te annuleren.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. Bij een inschrijving dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan One Switch te verstrekken. Indien de klant bij een inschrijving geen woonadres of factuuradres opgeeft dan is One Switch gerechtigd een inschrijving niet te accepteren totdat de klant zijn woonadres of factuuradres opgeeft.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig factuuradres. Eventuele wijzigingen in het factuuradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd.
 3. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij One Switch het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht de inschrijving te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 4. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan One Switch. Zolang One Switch geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij One Switch bekende adres.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden

 1. De levering van diensten vindt plaats zolang plaatsen beschikbaar zijn.
 2. Indien de gekozen module beschikbaar is wordt de inschrijving binnen 1-2 dagen verwerkt en krijgt de klant het studiemateriaal binnen 3-4 werkdagen thuis geleverd. Wanneer geen plaatsen meer beschikbaar zijn binnen de gekozen module of startdatum zal dit te lezen zijn op de website en wordt de klant hiervan per mail op de hoogte gebracht. 
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. One Switch zal inschrijvingen zo snel mogelijk verwerken en de gestelde termijnen proberen te waarborgen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de klant daar via de mail van op de hoogte gebracht. 
 4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de inschrijving te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 5. Aan de leveringsplicht van One Switch zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra het door One Switch verstuurde studiemateriaal een keer aan de klant is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Al het studiemateriaal wordt uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. One Switch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang het studiemateriaal niet verzonden is.

Artikel 7 Prijzen

 1. One Switch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is One Switch niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief Btw en verzendkosten
 4. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling. 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
  • I-deal
  • Bankoverschrijving.
 1. One Switch is altijd gerechtigd de in lid 1 bedoelde betalingswijze te wijzigen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur benoemde betalingstermijn.
 3. Voor betaling via I-deal en overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. One Switch is geen partij in de relatie tussen de klant en de derde.
 4. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft One Switch het recht, nadat zij de klant minimaal één keer heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bij een consumentenkoop worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Bij een overeenkomst met een bedrijf/instelling handelend in bedrijf/beroep bedragen de incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag (inclusief btw en bijkomende kosten).
 6. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente bij een overeenkomst met een bedrijf/instelling handelend in bedrijf/beroep bedraagt 1% per maand.

Artikel 9 Bedenktijd en annuleringsvoorwaarden

 1. Een consument heeft het recht de inschrijving binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de factuur is verzonden.
 2. Deze bedenktermijn van 14 dagen geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd, dan geldt enkel de offertetijd van 30 dagen.
 3. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het studiemateriaal. De klant zal het studiemateriaal slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt de inschrijving te willen annuleren dient de klant het studiemateriaal binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 of 2 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt te willen annuleren, is de overeenkomst een feit. Na het verstrijken van de bedenktermijn is de klant enkel nog gerechtigd de inschrijving op te schorten of in extreem ernstige gevallen te annuleren in geval van ziekte of sterfte. Dit zal uiteraard in overleg tussen de klant en One Switch gebeuren.
 6. One Switch draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending van het studiemateriaal, het volledige factuurbedrag wordt terugbetaald. Indien een inschrijving uit meerdere modules bestaat en niet de volledige inschrijving geannuleerd wordt dan wordt alleen het volledige factuurbedrag van het geannuleerde opleidingsdeel terugbetaald.
 7. Het terugzenden van het geleverde studiemateriaal komt geheel voor rekening en risico van de klant. Studiemateriaal dient te worden teruggezonden naar: One Switch, Utrechtseweg 80D, 6862 AN te Oosterbeek.

Artikel 10 Garantie en conformiteit

 1. One Switch garandeert dat de door haar geleverde diensten en producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid, professionaliteit, waarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de kwaliteitsgarantie van het geleverde product.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde studiematerialen dienen binnen 2 weken na levering aan One Switch schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend.
 3. Indien klachten van de klant door One Switch gegrond worden bevonden, zal One Switch naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of de inschrijving annuleren. 

Artikel 11 Klachten

 1. One Switch zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen. Inhoudelijke gegevens van de klacht zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen met een eventuele onafhankelijke derde met beroepsgeheim worden gedeeld voor afhandeling. One Switch dient binnen 4 weken in te gaan op de klacht van de klant en deze in behandeling te nemen.
 2. Een klacht over de opleiding dient de klant schriftelijk, per post of e-mail, binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te maken.
 3. Een ingediende klacht wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Alle klachten worden binnen een periode van 4 weken afgehandeld. Indien One Switch een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. One Switch zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst van de klant niet op, tenzij One Switch schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien One Switch en de klant niet tot overeenstemming komen over een oplossing voor de klacht, verwijzen wij u door naar onze onafhankelijke mediator. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor One Switch bindend; eventuele consequenties worden door One Switch snel afgehandeld.
 6. Klachten en de afhandeling daarvan worden opgenomen in onze administratie en bewaard voor een periode van 1 jaar.

Artikel 12 Overmacht

 1. One Switch is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht, bjivoorbeeld in geval van sterfte of ziekte. One Switch zal er in dit geval alles aan doen om toch aan dienst verplichtingen te voldoen en zal werken aan een passend alternatief, bijvoorbeeld een ingehuurde docent om de opleiding toch nog door te laten gaan.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen of werkverbod vanuit de overheid in het bedrijf van One Switch, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 4. One Switch heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat One Switch haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. One Switch heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan zal One Switch maatregelen treffen voor een alternatief. Indien dat niet realiseerbaar is, behoudt de klant zich het recht om de inschrijving te annuleren, dan wel op te schorten naar een volgende startdatuk. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een de opleiding al is gestart en gedeeltelijk geleverd is, dan heeft One Switch het recht om het reeds geleverde gedeelte separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van One Switch is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. One Switch is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat One Switch is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. One Switch is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het uitoefenen van de opdrachten en praktijk behorend bij de opleiding ontstaat, evenals schade die na het behalen van de opleiding is ontstaan door het verrichten van diensten door de klant aan derden.
 4. One Switch is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van One Switch aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan One Switch kan worden toegerekend
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. One Switch is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Gevolgschade;
  • Reputatieschade;
  • Immateriële schade;
  • Teleurgestelde verwachtingen;
  • Bedrijfs- of andersoortige stagnaties.
 1. Voor zover One Switch aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de prijs van de betreffende inschrijving. In ieder geval is de aansprakelijkheid van One Switch beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 2. Elke aansprakelijkheid van One Switch vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. One Switch is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van One Switch.
 5. De klant vrijwaart One Switch voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan One Switch toerekenbaar is.
 6. Indien One Switch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden One Switch zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is One Switch, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van One Switch en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant. 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van alle door One Switch aan de klant verkochte en geleverde diensten en producten blijft bij One Switch zolang de klant de vorderingen van One Switch uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
 2. Het door One Switch geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van One Switch te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om One Switch daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van het studiemateriaal, de website, de One Switch app en de inhoud van de opleiding blijven berusten bij One Switch, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. One Switch behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar website en studiemateriaal.
 3. Het is niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de website of studiemateriaal te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 16 Toepasselijkrecht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.
 2. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien een geschil bij een consumentenkoop niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen een bedrijf/instelling handelend als beroep of bedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van One Switch.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

 1. One Switch is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn op te vragen via de mail, te weten info@oneswitch.nl. Op verzoek van de klant verzendt One Switch kosteloos een schriftelijk exemplaar per post toe.

Algemene Voorwaarden One Switch supplementen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van One Switch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 69362912.

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van One Switch;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen One Switch en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van One Switch.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door One Switch niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door One Switch is bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door One Switch desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden One Switch niet.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat One Switch de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van One Switch en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
3.3. Wederpartij en One Switch komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Er is geen bestelminimum, alle orders boven €50,- worden gratis verzonden. Onder de €50,- rekenen wij een bijdrage van €6,95 in de verzendkosten.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen van One Switch supplementen zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is One Switch gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5: Betaling

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is One Switch alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door One Switch gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6: Afkoelingsperiode, annulering en retouren

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 30 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 30 dagen terugsturen.
6.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via orders@oneswitch.nl, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket voldoende gefrankeerd of kostenloos retoursturen.
6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan One Switch worden aangeboden, dan draagt One Switch zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door One Switch ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door One Switch ten gevolge van de annulering geleden schade.
6.5. Indien de totaalwaarde van de order na de retournering onder de €50,- komt is One Switch gemachtigd om alsnog de verzendkosten van 6,95 te berekenen. 

Artikel 7: Levertijd, levering, risico

7.1. In beginsel streeft One Switch ernaar om bestellingen die voor 22:00 uur op een werkdag zijn geplaatst de volgende dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit One Switch kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens One Switch tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij One Switch niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
7.5. Wederpartij dient de bij One Switch gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door One Switch opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. One Switch zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van One Switch op schadevergoeding.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

8.1. One Switch zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. One Switch is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij One Switch.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan One Switch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan One Switch worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan One Switch zijn verstrekt, heeft One Switch het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9: Garantie/reclame

9.1. One Switch garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat One Switch in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren.
9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
9.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van One Switch op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van One Switch;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens One Switch (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door One Switch gegrond wordt bevonden, zal One Switch te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10: Keuring

De zaken worden voor de aflevering door One Switch gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door One Switch vastgesteld.

Artikel 11: Niet-nakomig/Ontbinding/Opschorting

11.1. One Switch is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van One Switch passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. One Switch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van One Switch of leidinggevende ondergeschikten.
13.2. One Switch is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. One Switch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
13.4. Wederpartij dient One Switch altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 14: Overmacht

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van One Switch, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van One Switch kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door One Switch ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
14.2. Overmacht geeft One Switch het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 15: Persoonsgegevens

One Switch zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Artikel 16: Partiele nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17: Plaats van nakoming, Toepasselijk recht, Bevoegde rechter

17.1. De vestigingsplaats van One Switch is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens One Switch moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van One Switch is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en One Switch gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 18: Reviews

Het plaatsen van een review wordt door ons zeer gewaardeerd. Ons team zal je review eerst beoordelen. Je review wordt verwijderd bij:

 • Gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord.
 • Zinnen in HOOFDLETTERS of andere afleidende zaken.
 • Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL’s.
 • Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten.
 • Gebruik van een andere taal dan het Nederlands, Duits of het Engels.
 • Vermelding van andere (web)winkels.
 • Gebruik van kwetsende taal.
 • Aantoonbaar plagiaat.
 • Geen aantoonbare klant die het product daadwerkelijk heeft aangekocht
 • Vermeldingen van medische claims

Algemene voorwaarden Personal training en Groepstraining

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen One Switch en een deelnemer, tenzij One Switch en de deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. Definities

• One Switch: VOF One Switch statuair gevestigd te Oosterbeek, Utrechtseweg 80d, 6862 AN.
• Deelnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een overeenkomst heeft afgesloten bij One Switch (in geval van kinderen <18 jaar zijn is dit de ouder/verzorger).

• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen One

Switch en de deelnemer.

Artikel 1: Tot stand komen overeenkomst

1.1. De Overeenkomst tussen One Switch en de deelnemer komt tot stand door middel van het online aanmelden via een online aanvraagformulier op de website van One Switch, of het telefonisch of per mail contact opnemen met One Switch, waarna telefonisch in overleg tussen One Switch en de deelnemer gestart wordt met het abonnement of de Personal Training/groepstrainingen. Wanneer de deelnemer van start gaat met het aanbod van One Switch is de Overeenkomst
geldig.
1.2. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de deelnemer naast deelnemer van de One Switch app ook direct Pro lid. Deelnemers aan One Switch Personal Training krijgen automatisch toegang tot de app inclusief prolidmaatschap en de Food App.
1.3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van One Switch worden overgedragen.
1.4. Een deelnemer heeft bij het online aanmelden het recht om aan One Switch mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1). De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
1.5. Indien de deelnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is One Switch gerechtigd om het aantal dagen dat de deelnemer gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door One Switch, kosten in rekening te brengen (met een maximum van de inschrijfkosten en maximaal een halve maand contributie). In geval van Personal Training/groepstrainingen dient de deelnemer de lessen die reeds hebben plaatsgevonden wel te betalen (met uitzondering van de eventuele proeftraining).
1.6. One Switch gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De deelnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. One Switch heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar dient de ouder/verzorger van deze persoon toestemming te geven voor het gebruik maken van de diensten van One Switch. 1.7 One Switch verwerkt persoonsgegevens van de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het

bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
1.8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt One Switch de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van One Switch.

Artikel 2: Abonnementsgelden

2.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde contractduur en wordt na afloop van de contractperiode automatisch verlengd. Het contract kan tussentijds niet worden opgezegd, tenzij sprake is van een geldige reden om het abonnement tussentijds te beëindigen. Voorbeelden hiervan zijn:
a. Blessure of ziekte waardoor sportieve activiteiten uitgesloten zijn (doktersverklaring overleggen verplicht)
b. Wederzijdse overeenstemming op basis van een gegronde klacht van de klant. One Switch bepaalt of deze reden gegrond is of niet.
2.2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
2.3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat de deelnemer in overleg met One Switch heeft besloten te starten met het traject, zijnde de ingangsdatum.
2.4. De deelnemer is het abonnementsgeld verschuldigd tot en met de laatste maand waarin het abonnement van de deelnemer eindigt, daarna wordt de betalingsplicht automatisch per maand verlengd, totdat de deelnemer besluit het abonnement te beëindigen. Indien de deelnemer het abonnement na afloop van de contractperiode beëindigd, is de deelnemer de kalendermaand waarin de deelnemer opzegt nog verplicht te betalen.
2.5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden per automatische incasso of per maand vooruitbetaling via IDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.
2.6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van One Switch te zijn binnengekomen. One Switch is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In het geval dat zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
2.7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de deelnemer een betalingsherinnering gestuurd. De deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

2.8. One Switch is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

2.9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 3: Diensten en verplichtingen Partijen

3.1. One Switch levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: bewustzijn, voeding, training en rust. Deze diensten omvatten online begeleiding middels de One Switch App, Personal Training, groepstrainingen en voedingsbegeleiding. Deze diensten worden verstrekt in zowel abonnementsvorm, als in de vorm van rittenkaarten en losse lessen. One Switch waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en zorgt voor gekwalificeerde trainers/voedingsconsulenten die de diensten van One Switch leveren.

3.2. De door One Switch te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
3.3. Doordat bepaalde diensten van One Switch online geleverd worden, kan One Switch niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

3.4. One Switch zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de deelnemer ontvangen wordt.
3.5. Inbreuk op rechten van de deelnemer dienen per e-mail gemeld te worden op info@oneswitch.nl. Na de melding zal One Switch de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

3.6. Indien bij de deelnemer sprake is van medische klachten dient deze zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met het One Switch programma. Indien deze contra- indicatie afgeeft voor sportieve activiteiten, is de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de diensten van One Switch.

3.7. De deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

3.8. De deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
3.9. De deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de deelnemer zal worden aangepast.
3.10. De deelnemer mag derden geen toegang verschaffen tot het One Switch programma via haar eigen registratie. Bij overtreding is de deelnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
3.11. De deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij One Switch en derden, ten gevolge van de door de deelnemer gedeelde informatie.
3.12. De deelnemer gaat akkoord dat One Switch alle door de deelnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
3.13. One Switch behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van het One Switch programma te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de deelnemer gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de deelnemer gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
3.14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de deelnemer slechts

recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan One Switch.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

4.1. One Switch is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de One Switch app. Ook schade die is ontstaan tijdens en rond de fysieke trainingen van One Switch valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. De deelnemer dient ten alle tijden de adviezen een aanwijzingen van de One Switch trainer op te volgen. Indien de deelnemer dit niet doet, is One Switch toegestaan om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan haar programma.

4.2. One Switch is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door One Switch geleverde diensten.
4.3. One Switch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de deelnemer zijn aangeleverd.
4.4. One Switch is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van One Switch.
4.5. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van One Switch zou liggen, is de aansprakelijkheid van One Switch beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van One Switch. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van One Switch geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van One Switch beperkt tot driemaal het bedrag dat door One Switch aan de deelnemer in rekening is gebracht.
4.6. Het deelnemen aan door One Switch georganiseerde activiteiten als clinics, workshops of bootcamps is op eigen risico van de deelnemer.
4. 7. One Switch en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
4.8. One Switch en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer en/of derden.

Artikel 5: Beëindigen

5.1. De deelnemer kan zijn/haar lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand na afloop van de contractperiode.
5.2. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
c. De betalingsverplichting van de deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
d. De eventuele einddatum van de deelnemer wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van One Switch en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

6.2. One Switch verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet- overdraagbaar en herroepelijk (One Switch) recht om de producten en diensten van One Switch te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

6.3. Bij beëindiging van het lidmaatschap (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door One Switch op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de deelnemer om gebruik te maken van de door One Switch geleverde producten en diensten. De deelnemer kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van het lidmaatschap geleverde producten en diensten blijven eigendom van One Switch worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de deelnemer.

6.4. Wanneer in een overeenkomst tussen One Switch en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van One Switch wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

6.5. Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van One Switch te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met One Switch.

Artikel 7: Communicatie

7.1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door One Switch zoals telefonisch, via updatenotificaties of herinneringen, e-mail, Whatsapp of anderzijds.

7.2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat One Switch de deelnemer mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
7.3. De deelnemer gaat ermee akkoord dat One Switch de deelnemer mag benaderen voor commerciële doeleinden. De deelnemer heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste

benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

7.4. Binnen de diensten van One Switch kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van One Switch en beëindiging van de gebruikslicentie.

7.5. Het staat One Switch ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met One Switch is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen One Switch en een deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
8.3. Door het aangaan van een lidmaatschap of gebruik maken van de andere diensten verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
8.4. One Switch is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

PRIVACY beleid

ALGEMEEN

One Switch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. One Switch zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

GEBRUIK VAN NAW GEGEVENS

One Switch gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
Om het winkelen bij One Switch zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

One Switch verkoopt uw gegevens niet. One Switch zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij One Switch. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

COOKIEBELEID

De webshop van One Switch maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Zo maken wij gebruik van functionele cookies om de webshop goed te laten functioneren en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden in onze webshop. Daarnaast plaatsen wij tracking cookies om de inhoud van advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Bekijk hier ons cookiebeleid. Door op akkoord te klikken accepteer je ons cookiebeleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat jouw voorkeuren voor onze website opslaat op jouw computer, tablet of smartphone. Bij een volgend bezoek kan de website die informatie weer opzoeken en gebruiken voor een betere ervaring op de website.

Waar zijn cookies voor nodig?

Wij zetten cookies in voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken wij functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om inzicht te krijgen in het verkeer op onze website en hiermee de website gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij social media cookies die ingezet worden wanneer je wilt inloggen via Facebook of een product wilt delen op je social media pagina. Tot slot zetten wij tracking cookies in om je interesses te peilen en hierop een persoonlijke aanbieding te kunnen tonen die voor jou het meest relevant is.

Weet een cookie wie ik ben?

Nee, cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

WAT VOOR SOORTEN COOKIES GEBRUIKT One Switch?

1.       Functionele cookies

Met functionele cookies is het mogelijk om bij een vervolgbezoek informatie uit eerdere bezoeken op te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, in welke taal je de website wenst te bezoeken en welk land je voorkeur heeft voor bezorging.

Functionele cookies zijn onder meer nodig om onze webshop goed te laten functioneren: ze houden bijvoorbeeld bij wat er in je winkelwagen zit tijdens het bestelproces.

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om cookies op de website te plaatsen en te beheren. De Google Tag Manager tool is geen cookie en registreert ook geen persoonlijke informatie. De Google Tag Manager Tool wordt alleen gebruikt om de cookies die wij gebruiken in juiste banen te lijden.

Privacy statement: Google Tag Manager 

CloudFlare

CloudFlare werkt als een soort filter tussen de bezoeker van de website en de server waarop de website draait. Wanneer CloudFlare een bezoek detecteert wat malafide patronen vertoond wordt het geblokkeerd waardoor jij als bezoeker en wij als webshop geen gevaar lopen. Door het gebruik van Cloudflare wordt de website veiliger en ook sneller. Cloudflare gebruikt persoonlijke informatie alleen voor eigen doeleinde en zal deze nooit aan derde tonen, verkopen of op een andere manier delen.

Privacy statement: Cloudflare

2.       Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen anonieme informatie over hoe onze website bezocht wordt en hoe website functies worden gebruikt. Met dergelijke informatie kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld door Google Analytics en kunnen we vervolgens de werking van de website analyseren en verbeteren.

Analytische cookies bevatten een uniek nummer en bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies worden dus niet gebruikt om je persoonlijk te herkennen. De anonieme gegevens die verkregen worden, worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

Google Analytics

Doel: Met Google Analytics worden anoniem, statische gegevens over het gebruik van de website verzameld met als doel de website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring.

Wat wordt er gedeeld? Google deelt anonieme data met derden.

Privacy statement: Google analytics

 

3. Cookies voor Social Media

Cookies voor social media maken het mogelijk om in te loggen via social media en producten te delen op je social media pagina. Om deze koppeling te laten werken zijn cookies vereist. Cookies voor social media houden tevens bij welke producten je bekijkt op onze website om vervolgens een persoonlijke aanbieding in je nieuwsoverzicht te kunnen tonen afgestemd op jouw voorkeuren.

Google+

Doel: Je kunt informatie van onze website delen via Google+. Om deze button te laten werken zijn cookies vereist.

Wat wordt er gedeeld? One Switch deelt alleen versleutelde data met Google+.

Privacy statement Google+ 

4. Tracking cookies (voor persoonlijke voorkeuren en advertenties)

One Switch maakt gebruik van cookies om je een betere gebruikerservaring te kunnen bieden die is afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren. Met behulp van tracking cookies is het voor One Switch mogelijk om relevante advertenties te tonen zonder dat je hiervoor extra informatie moet indienen of constant dezelfde informatie ziet. Wij gebruiken deze cookies ook om je niet lastig te vallen met advertenties die voor jou niet relevant zijn of om je niet lastig te vallen met advertenties van producten die je onlangs hebt aangeschaft.

We laten ook advertenties van One Switch zien op andere websites, hiervoor maken wij gebruik van een advertentienetwerk. Mocht je bijvoorbeeld een eiwitproduct in je winkelmand geplaatst hebben maar niet over zijn gegaan tot aankoop, dan kan het zijn dat je dit eiwitproduct ziet verschijnen op bijvoorbeeld een nieuwswebsite die is aangesloten bij een advertentienetwerk. Niet alle externe advertenties maken deel uit van een advertentienetwerk. Wanneer je cookies verwijdert kan het dus nog steeds zijn dat je een advertentie van One Switch ziet.


5. Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om cookies op de website te plaatsen en te beheren. De Google Tag Manager tool is geen cookie en registreert ook geen persoonlijke informatie. De Google Tag Manager Tool wordt alleen gebruikt om de cookies die wij gebruiken in juiste banen te lijden.


Liever geen cookies?

Wanneer je liever geen cookies ontvangt kun je op ieder gewenst moment je voorkeuren in je browser aanpassen. Open hiervoor je browserinstellingen en bekijk je cookie voorkeuren in je privacy- of veiligheidsinstellingen. Na het verwijderen van je cookies zullen je voorkeursinstellingen voor onze webshop verloren gaan. Het is mogelijk dat je na het verwijderen van cookies nog wel advertenties van One Switch ziet, niet alle advertenties die One Switch gebruikt zijn gerelateerd aan cookies. Wijzigingen in je cookie instellingen hebben alleen betrekking op het apparaat en de browser die hierop wordt gebruikt. Gebruik je meerdere apparaten of browsers? Herhaal dan de handeling(en) op ieder apparaat en in iedere browser om cookies te verwijderen.

MELDPLICHT DATALEKKEN

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. One Switch gebruikt verschillende technieken om persoonsgegevens te beschermen en in het verleden zijn  geen datalekken voorgekomen. Mocht er in de toekomst toch een datalek voorkomen dan zal One Switch dit binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthouder melden om een plan van aanpak te bespreken.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt het recht om vergeten te worden (ofwel het ‘recht op vergetelheid’) in dat, als een consument hierom vraagt, One Switch in een beperkt aantal gevallen zijn persoonsgegevens moet verwijderen. Wanneer een consument het recht op gegevenswissing uit de AVG wil gebruiken, is de webshop verplicht hieraan te voldoen als:

 • de persoonsgegevens van de consument niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • de consument de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekt en er geen andere juridische basis voor de verwerking meer is;
 • de consument bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere juridische basis is om de gegevens te verwerken;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het wissen van de gegevens nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen binnen de Europese Unie of de lidstaat.

 

Nadat de consument een verzoek tot verwijdering heeft ingediend zullen wij deze binnen vier weken beoordelen en verwerken. Wil je je beroepen op dit recht, stuur dan graag een e-mail naar info@oneswitch.nl en geef hierin aan welke gegevens je wilt verwijderen.

 

One Switch heeft een gerechtvaardigd belang om enkele gegevens te bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het gaat hierbij om factuurgegevens die verweven zitten in de boekhouding.


Vragen en/of klachten

Mocht je vragen of klachten hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid dan stuur graag een e-mail naar info@oneswitch.nl