Privacy Policy - One Switch
Janneke +31630805327 Garry +31611523888 De Brei 9, 4031 JE Ingen
INSTAGRAM

Inschrijfvoorwaarden opleidingsaanbod

Artikel 1 NRTO

One Switch is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van One Switch en op alle door One Switch gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 2.
 2. Afwijkingen van de algemene inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en One Switch zijn overeengekomen.
 3. In de gevallen waarin de algemene inschrijfvoorwaarden niet voorzien, zal One Switch een regeling treffen naar redelijkheid.
 4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene inschrijfvoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal One Switch met u het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of informatie op de website).

  Artikel 3 – De studieovereenkomst

  1. De studieovereenkomst komt tot stand tussen de klant die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en One Switch, dat de opleiding verzorgt.
  2. De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van One Switch (uw inschrijving) en de bevestiging van de ontvangst van uw inschrijving door One Switch via de bevestigingsmail.
  3. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het verplichte lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, examens en overige toetsing.
  4. One Switch is gerechtigd zich over uw kredietwaardigheid te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is One Switch gerechtigd de studieovereenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.
  5. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  6. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. One Switch gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. One Switch draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing.
  7. Met het onderwijs- en examenregelement informeert One Switch u over alle specifieke informatie over het onderwijs en de examinering van de opleiding waarvoor u de studieovereenkomst aangaat. Het onderwijs- en examenregelement maken deel uit van de studieovereenkomst en vindt u verderop deze pagina.

   Artikel 4 – Aanbod

  1. One Switch brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit op haar website.
  2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding.
  3. Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
   a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
   b. wanneer de opleiding start;
   c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
   d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
   e. de prijs van de opleiding;
   f. de wijze van betaling;
   g. de studieduur;
   h. de gedragscode waar One Switch zich aan houdt en de wijze waarop u daarvan een afschrift kunt verkrijgen;
   i. de mogelijkheid en wijze van toegang tot een buitengerechtelijke geschilprocedure.
  4. Deze algemene inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de studieovereenkomst nadrukkelijk aan u bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van One Switch. Op uw verzoek zal One Switch een kopie van de algemene inschrijfvoorwaarden kosteloos toezenden.
  5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
   a. de identiteit en het adres van One Switch, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
   b. uw recht de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5, evenals het recht van One Switch om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van onderwijsmateriaal overeenkomstig artikel 5 lid 3 voor uw rekening te laten komen;
   c. de geldigheidsduur van het aanbod.

  Artikel 5 – Herroepingsrecht

  1. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht) vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben.
  2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode het formulier voor ontbinding/herroeping ingevuld te versturen per post of e-mail. U kunt dit formulier per mail opvragen bij  One Switch via info@oneswitch.nl.
  3. Na verzending van de herroeping heeft u nog 14 dagen om het ontvangen studiemateriaal te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van One Switch een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.

  Artikel 6 – Annulering voor aanvang

  1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren of tussentijds beëindigen. Annulering en tussentijdse beëindiging dient schriftelijk per mail naar info@oneswitch.nl plaats te vinden. De annulering of tussentijdse beëindiging is definitief zodra u van One Switch per mail schriftelijk bevestiging heeft ontvangen.

   Annulering vanuit One Switch
  2. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van One Switch onvoldoende is, staat One Switch vrij om met u overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (klassikaal, e-learning), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of tijdstip dan de door u bij inschrijving aangegeven keuze, zal worden gevolgd. Indien One Switch met u geen overeenstemming bereikt over deze wijziging(en), dan heeft u het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. U hoeft in dit geval enkel de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
  3. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende contactonderwijs met een vastgelegde startdatum, dan geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de hieronder genoemde annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht aan van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is, dan zal aan u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door One Switch worden onderbouwd.

   Annulering voor aanvang
  4. Vóór aanvang van een opleiding heeft u het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden per mail naar info@oneswitch.nl. De geplande aanvangsdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 5 en lid 6.
  5. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5 in geval van een overeenkomst op afstand) is One Switch, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i)onderwijsmateriaal dat u niet in de originele staat aan One Switch heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en (ii) een gedeelte van de prijs, conform de volgende staffel:
   a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs;
   b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs;
   c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 30% van de prijs;
   d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van de prijs.

  Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging

  1. De studieovereenkomst kan na aanvang van de opleiding door de klant uitsluitend schriftelijk worden beëindigd.
  2. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 7 lid 1, dan is de klant een redelijke vergoeding aan One Switch verschuldigd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.
  3. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door One Switch verzorgde onderwijs, (ii) 50% van de totale prijs (als opstartkosten) (iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele staat aan One Switch heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden.
  4. a. In geval de prijs voor de opleiding is verdeeld over verschillende onderwijsmodules, dan wordt een onderwijsmodule aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 7 lid 3 en lid 4. indien voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging al één of meer bijeenkomsten van de desbetreffende onderwijsmodule hebben plaatsgevonden, ongeacht of de klant aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).
   b. In geval de opleiding niet is verdeeld over verschillende onderwijsmodules en er sprake is van onderwijs op afstand, waarbij aan de klant bij de aanvang van de opleiding elektronische toegang wordt verschaft tot al het onderwijs dat op ieder door de klant gewenst moment kan worden gevolgd, dan wordt de tot op het moment van de tussentijdse beëindiging verstreken periode na ingang van de studieovereenkomst aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 7 lid 3 en lid 4.
  5. Indien de klant de studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de klant niet in staat is om de opleiding te vervolgen, dan kan de klant One Switch schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door One Switch vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat One Switch bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
  6. Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

  Artikel 8 – Ruilen of overstappen

  1. Een verzoek tot ruiling of overstappen kan gestuurd worden aan de One Switch via het
   e-mailadres info@oneswitch.nl. One Switch bepaalt op basis van onderstaande of ruiling of overstappen mogelijk is.
  2. Ruilen betreft het kosteloos overstappen naar een andere opleiding binnen drie maanden na de start. Wanneer de klant overstapt naar een duurder geprijsde opleiding of module, dient het verschil in prijs binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te worden voldaan, Overstappen kan wanneer ruilen niet meer mogelijk is, dus wanneer de eerste drie maanden reeds zijn verstreken. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor ruilen.
   Ruilen
  3. Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot drie maanden na de startdatum van de opleiding.
  4. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk.
  5. Het lesmateriaal dient aangetekend aan One Switch retour gestuurd te worden. One Switch behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Zodra het lesmateriaal retour is ontvangen wordt de oude opleiding beëindigd en vervalt de betalingsverplichting voor deze opleiding.
  6. Het reeds betaalde lesgeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding en eventueel bijbehorend materiaal wordt verstuurd.
  7. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.
   Overstappen
  8. Als ruilen niet meer mogelijk is, is het toegestaan eenmalig over te stappen naar een andere opleiding.
  9. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de totale hoogte van het les- en examengeld van de oude opleiding te zijn.
  10. Voor de oude opleiding dient het lesgeld tot het startmoment van de nieuwe opleiding betaald te worden, de resterende termijnen van de oude opleiding worden gecrediteerd.
  11. Vanaf het startmoment van de nieuwe opleiding gaat de nieuwe studieduur in en is het nieuwe lesgeld verschuldigd. Eventueel bijbehorend materiaal wordt verstuurd.
  12. Het studiemateriaal van de oude opleiding dient te worden geretourneerd aan One Switch. One Switch behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen.
  13. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

  Artikel 9 – Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

  1. Het actuele les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van One Switch.
  2. Het les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld dient als volgt te worden voldaan:  Betaling via bankoverschrijving per betalingstermijn of ineens, voor de op de factuur vernoemde vervaldatum. U ontvangt van ons per mail een factuur, met daarop de IBAN en overige benodigde gegevens van One Switch.
  3. U kiest de wijze van betaling direct bij inschrijving voor een opleiding. Voor betaling in termijnen wordt een meerprijs berekend.
  4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. One Switch hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
  5. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt One Switch u een betalingsherinnering waarin u de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien u niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  6. Indien u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, zal One Switch invorderingskosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal One Switch de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
  7. Indien u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 5 in verzuim bent, heeft One Switch het recht om de studieovereenkomst te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan One Switch te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 en lid 4 (redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging).
  8. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

  Artikel 10 – Exameninformatie

  1. Aan ons opleidingsaanbod zijn toetsingen verbonden. Praktische informatie omtrent examens wordt per mail naar u gecommuniceerd.
  2. Het lesgeld is gebaseerd op twee examenpogingen per module. Voor meer dan één herexamen per module worden extra kosten in rekening gebracht.
  3. Op iedere opleiding met toetsing is een examenreglement of OER van toepassing, inclusief de procedure en de kosten voor bezwaar en beroep. U vindt het OER onderaan deze inschrijfvoorwaarden.
  4. One Switch verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit het examenreglement of de OER is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door u aan One Switch zijn voldaan. One Switch verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

  Artikel 11 – Klachtenprocedure

  1. Klachten over het onderwijs en/of de organisatie daarvan of de procesgang ten aanzien van toetsing en examinering kunnen ingediend worden per mail naar info@oneswitch.nl.
  2. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan staat bezwaar open. U kunt schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen via info@oneswitch.nl. Ieder bezwaar wordt binnen een termijn van 20 werkdagen inhoudelijk afgehandeld.

  Artikel 12 – Legitimatie

  1. Bij inschrijving voor een opleiding bent u verplicht uw correcte en volledige naam zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
  2. Iedereen die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de examinering een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van One Switch te tonen.

  Artikel 13 – Studie- en serviceduur

  1. De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van toetsing dient binnen de studieduur te vallen.
  2. Op de inschrijfbevestiging staat de studieduur aangegeven inclusief de verlengingsmogelijkheden.
  3. Een eventuele verlenging van uw studieduur dient u zelf, tot uiterlijk 14 dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst aan te vragen per mail naar info@oneswitch.nl.

  Artikel 14 – Aansprakelijkheid One Switch

  1. In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van One Switch in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van One Switch gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan One Switch door de verzekeraar van One Switch onder geen beding te boven.
  2. One Switch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
  3. One Switch is niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
  4. De aansprakelijkheid van One Switch strekt zich uit tot alle personen waarvoor One Switch verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van One Switch of die door One Switch zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

  Artikel 15 – Levering onderwijsmateriaal

  1. One Switch doet er alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket via de mail naar info@oneswitch.nl.
  2. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van de desbetreffende postbezorger berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

  Artikel 16 – Uitval docent/examenbeoordelaar

  1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of examinator doet One Switch er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt, zal One Switch studenten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en met een alternatieve datum komen waarop de opleiding of het opleidingsonderdeel alsnog zal worden gegeven, of het betreffende One Switch-examen alsnog zal worden afgenomen.
  2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft u geen recht op een (schade)vergoeding.
  3. Een klant kan niet (i) kosteloos een opleiding, een opleidingsonderdeel of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent zonder de redelijke vergoeding verschuldigd te zijn.

  Artikel 17 – Persoonsgegevens

  1. One Switch verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy-statement van One Switch.
  2. U heeft via ons generieke mailadres (info@oneswitch.nl) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. One Switch draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens.

  Artikel 18 – Schorsing

  1. Het Instellingsbestuur van One Switch behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt onder andere voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm of de online gedragsregels en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

  Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door One Switch verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij One Switch. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van One Switch.
  2. De student staat ervoor in dat door hem aan One Switch verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

  Artikel 20 – Business partners

  One Switch is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door One Switch geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen u en One Switch en deze algemene inschrijfvoorwaarden onverkort van toepassing blijven.

  Artikel 21 – Wijziging voorwaarden

  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door One Switch worden gewijzigd. One Switch zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie verschilt, dan heeft u de bevoegdheid de studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene inschrijfvoorwaarden in werking treden.

  Artikel 22 – Geschillen

  1. De studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Geschillen tussen u en One Switch over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door One Switch te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door One Switch aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
  3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u uw klacht eerst bij One Switch heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  4. Een geschil dient binnen 12 maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  6. Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is One Switch aan deze keuze gebonden.
  7. Wanneer One Switch een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet One Switch u eerst schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. One Switch dient daarbij aan te kondigen dat One Switch zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie is een bindend advies.
  9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Algemene voorwaarden Personal training en Groepstraining

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen One Switch en een deelnemer, tenzij One Switch en de deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. Definities

• One Switch: VOF One Switch statuair gevestigd te Oosterbeek, Utrechtseweg 80d, 6862 AN.
• Deelnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een overeenkomst heeft afgesloten bij One Switch (in geval van kinderen <18 jaar zijn is dit de ouder/verzorger).

• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen One Switch en de deelnemer.

Artikel 1: Tot stand komen overeenkomst

1.1. De Overeenkomst tussen One Switch en de deelnemer komt tot stand door middel van het online aanmelden via een online aanvraagformulier op de website van One Switch, of het telefonisch of per mail contact opnemen met One Switch, waarna telefonisch in overleg tussen One Switch en de deelnemer gestart wordt met het aanbieden van Personal Training/groepstrainingen. Wanneer de deelnemer van start gaat met het aanbod van One Switch is de Overeenkomst geldig.
1.2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van One Switch worden overgedragen.
1.3. Een deelnemer heeft bij het online aanmelden het recht om aan One Switch mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1). De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
1.5. Indien de deelnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is One Switch gerechtigd om het aantal momenten dat de deelnemer gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door One Switch, kosten in rekening te brengen. In geval van Personal Training/groepstrainingen dient de deelnemer de lessen die reeds hebben plaatsgevonden wel te betalen (met uitzondering van de eventuele proeftraining).
1.6. One Switch gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De deelnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. One Switch heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar dient de ouder/verzorger van deze persoon toestemming te geven voor het gebruik maken van de diensten van One Switch.

1.7 One Switch verwerkt persoonsgegevens van de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

1.8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt One Switch de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van One Switch.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

2.1. Wanneer een klant besluit om een dienst van One Switch af te nemen, dient dit door de klant schriftelijk bevestigd te worden. One Switch zal vervolgens een factuur toesturen voor de overeengekomen dienst. Deze factuur dient binnen de betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan. Indien de betalingsverplichting niet binnen de betalingstermijn is voldaan, zal One Switch een herinnering versturen. Indien de klant de factuur dan nog niet heeft voldaan is deze klant wettelijk in gebreke. One Switch is dan gerechtigd om verdere dienstverlening aan deze klant te weigeren en de afgenomen diensten door de klant in rekening te brengen, hiervoor blijft de betalingsverplichting van kracht. Indien de klant ook niet ingaat op de betalingsherinnering, zal One Switch overgaan tot een tweede betalingsherinnering, gevolgd door een aanmaning. Bij het uitblijven van een betaling van de daadwerkelijk afgenomen diensten zal One Switch overgaan tot inschakeling van een incassobureau en zullen de daarmee gepaard gaande incassokosten in rekening worden gebracht naar de klant.

2.2. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 3: Risico en aansprakelijkheid

4.1. One Switch is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer die is ontstaan tijdens en rond de fysieke trainingen van One Switch. Deelnemen aan deze trainingen valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. De deelnemer dient ten alle tijden de adviezen een aanwijzingen van de One Switch trainer op te volgen. Indien de deelnemer dit niet doet, is One Switch toegestaan om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan haar dienstverlening.

4.2. One Switch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de deelnemer zijn aangeleverd.
4.3. One Switch is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van One Switch.
4.4. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van One Switch zou liggen, is de aansprakelijkheid van One Switch beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van One Switch. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van One Switch geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van One Switch beperkt tot driemaal het bedrag dat door One Switch aan de deelnemer in rekening is gebracht.
4.5. Het deelnemen aan door One Switch georganiseerde activiteiten als clinics, workshops of bootcamps is op eigen risico van de deelnemer.
4. 6. One Switch en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
4.7. One Switch en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer en/of derden.

Artikel 4: Beëindigen van de overeenkomst

5.1. Tussentijds beëindigen van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Wanneer de klant een rittenkaart voor personal training heeft afgenomen, heeft de klant recht op een redelijke vergoeding voor de niet gekregen lessen. Het uurtarief van de lessen die zijn afgenomen zal in dat geval worden aangepast naar de kosten van een losse les, daar de korting voor de afname van meerdere lessen dan niet meer van toepassing is. De klant krijgt het overige te veel betaalde bedrag terug gestort op de IBAN waar de initiële betaling mee is voldaan.

Artikel 5: Slotbepalingen

8.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met One Switch is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen One Switch en een deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
8.3. Door het aangaan van een lidmaatschap of gebruik maken van de andere diensten verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
8.4. One Switch is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Bestaande klanten behouden het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na publicatie van de nieuwe Algemene voorwaarden te beëindigen, met recht op vergoeding van de niet plaatsgevonden trainingen (na verrekening van de eventuele verkregen korting voor afname van een rittenkaart).

PRIVACY beleid

ALGEMEEN

One Switch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. One Switch zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

GEBRUIK VAN NAW GEGEVENS

One Switch gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
Om het winkelen bij One Switch zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

One Switch verkoopt uw gegevens niet. One Switch zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij One Switch. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

COOKIEBELEID

De webshop van One Switch maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Zo maken wij gebruik van functionele cookies om de webshop goed te laten functioneren en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden in onze webshop. Daarnaast plaatsen wij tracking cookies om de inhoud van advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Bekijk hier ons cookiebeleid. Door op akkoord te klikken accepteer je ons cookiebeleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat jouw voorkeuren voor onze website opslaat op jouw computer, tablet of smartphone. Bij een volgend bezoek kan de website die informatie weer opzoeken en gebruiken voor een betere ervaring op de website.

Waar zijn cookies voor nodig?

Wij zetten cookies in voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken wij functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om inzicht te krijgen in het verkeer op onze website en hiermee de website gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij social media cookies die ingezet worden wanneer je wilt inloggen via Facebook of een product wilt delen op je social media pagina. Tot slot zetten wij tracking cookies in om je interesses te peilen en hierop een persoonlijke aanbieding te kunnen tonen die voor jou het meest relevant is.

Weet een cookie wie ik ben?

Nee, cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

WAT VOOR SOORTEN COOKIES GEBRUIKT One Switch?

1.       Functionele cookies

Met functionele cookies is het mogelijk om bij een vervolgbezoek informatie uit eerdere bezoeken op te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, in welke taal je de website wenst te bezoeken en welk land je voorkeur heeft voor bezorging.

Functionele cookies zijn onder meer nodig om onze webshop goed te laten functioneren: ze houden bijvoorbeeld bij wat er in je winkelwagen zit tijdens het bestelproces.

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om cookies op de website te plaatsen en te beheren. De Google Tag Manager tool is geen cookie en registreert ook geen persoonlijke informatie. De Google Tag Manager Tool wordt alleen gebruikt om de cookies die wij gebruiken in juiste banen te lijden.

Privacy statement: Google Tag Manager 

CloudFlare

CloudFlare werkt als een soort filter tussen de bezoeker van de website en de server waarop de website draait. Wanneer CloudFlare een bezoek detecteert wat malafide patronen vertoond wordt het geblokkeerd waardoor jij als bezoeker en wij als webshop geen gevaar lopen. Door het gebruik van Cloudflare wordt de website veiliger en ook sneller. Cloudflare gebruikt persoonlijke informatie alleen voor eigen doeleinde en zal deze nooit aan derde tonen, verkopen of op een andere manier delen.

Privacy statement: Cloudflare

2.       Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen anonieme informatie over hoe onze website bezocht wordt en hoe website functies worden gebruikt. Met dergelijke informatie kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld door Google Analytics en kunnen we vervolgens de werking van de website analyseren en verbeteren.

Analytische cookies bevatten een uniek nummer en bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies worden dus niet gebruikt om je persoonlijk te herkennen. De anonieme gegevens die verkregen worden, worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

Google Analytics

Doel: Met Google Analytics worden anoniem, statische gegevens over het gebruik van de website verzameld met als doel de website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring.

Wat wordt er gedeeld? Google deelt anonieme data met derden.

Privacy statement: Google analytics

 

3. Cookies voor Social Media

Cookies voor social media maken het mogelijk om in te loggen via social media en producten te delen op je social media pagina. Om deze koppeling te laten werken zijn cookies vereist. Cookies voor social media houden tevens bij welke producten je bekijkt op onze website om vervolgens een persoonlijke aanbieding in je nieuwsoverzicht te kunnen tonen afgestemd op jouw voorkeuren.

Google+

Doel: Je kunt informatie van onze website delen via Google+. Om deze button te laten werken zijn cookies vereist.

Wat wordt er gedeeld? One Switch deelt alleen versleutelde data met Google+.

Privacy statement Google+ 

4. Tracking cookies (voor persoonlijke voorkeuren en advertenties)

One Switch maakt gebruik van cookies om je een betere gebruikerservaring te kunnen bieden die is afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren. Met behulp van tracking cookies is het voor One Switch mogelijk om relevante advertenties te tonen zonder dat je hiervoor extra informatie moet indienen of constant dezelfde informatie ziet. Wij gebruiken deze cookies ook om je niet lastig te vallen met advertenties die voor jou niet relevant zijn of om je niet lastig te vallen met advertenties van producten die je onlangs hebt aangeschaft.

We laten ook advertenties van One Switch zien op andere websites, hiervoor maken wij gebruik van een advertentienetwerk. Mocht je bijvoorbeeld een eiwitproduct in je winkelmand geplaatst hebben maar niet over zijn gegaan tot aankoop, dan kan het zijn dat je dit eiwitproduct ziet verschijnen op bijvoorbeeld een nieuwswebsite die is aangesloten bij een advertentienetwerk. Niet alle externe advertenties maken deel uit van een advertentienetwerk. Wanneer je cookies verwijdert kan het dus nog steeds zijn dat je een advertentie van One Switch ziet.


5. Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om cookies op de website te plaatsen en te beheren. De Google Tag Manager tool is geen cookie en registreert ook geen persoonlijke informatie. De Google Tag Manager Tool wordt alleen gebruikt om de cookies die wij gebruiken in juiste banen te lijden.


Liever geen cookies?

Wanneer je liever geen cookies ontvangt kun je op ieder gewenst moment je voorkeuren in je browser aanpassen. Open hiervoor je browserinstellingen en bekijk je cookie voorkeuren in je privacy- of veiligheidsinstellingen. Na het verwijderen van je cookies zullen je voorkeursinstellingen voor onze webshop verloren gaan. Het is mogelijk dat je na het verwijderen van cookies nog wel advertenties van One Switch ziet, niet alle advertenties die One Switch gebruikt zijn gerelateerd aan cookies. Wijzigingen in je cookie instellingen hebben alleen betrekking op het apparaat en de browser die hierop wordt gebruikt. Gebruik je meerdere apparaten of browsers? Herhaal dan de handeling(en) op ieder apparaat en in iedere browser om cookies te verwijderen.

MELDPLICHT DATALEKKEN

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. One Switch gebruikt verschillende technieken om persoonsgegevens te beschermen en in het verleden zijn  geen datalekken voorgekomen. Mocht er in de toekomst toch een datalek voorkomen dan zal One Switch dit binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthouder melden om een plan van aanpak te bespreken.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt het recht om vergeten te worden (ofwel het ‘recht op vergetelheid’) in dat, als een consument hierom vraagt, One Switch in een beperkt aantal gevallen zijn persoonsgegevens moet verwijderen. Wanneer een consument het recht op gegevenswissing uit de AVG wil gebruiken, is de webshop verplicht hieraan te voldoen als:

 • de persoonsgegevens van de consument niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • de consument de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekt en er geen andere juridische basis voor de verwerking meer is;
 • de consument bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere juridische basis is om de gegevens te verwerken;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het wissen van de gegevens nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen binnen de Europese Unie of de lidstaat.

 

Nadat de consument een verzoek tot verwijdering heeft ingediend zullen wij deze binnen vier weken beoordelen en verwerken. Wil je je beroepen op dit recht, stuur dan graag een e-mail naar info@oneswitch.nl en geef hierin aan welke gegevens je wilt verwijderen.

 

One Switch heeft een gerechtvaardigd belang om enkele gegevens te bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het gaat hierbij om factuurgegevens die verweven zitten in de boekhouding.


Vragen en/of klachten

Mocht je vragen of klachten hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid dan stuur graag een e-mail naar info@oneswitch.nl